24H DOPRAVA BEZPLATNÉ VRÁCENÍ DO 30 DNŮ 100% ORIGINÁLNÍ ZNAČKY SSL BEZPEČNÉ ODHLÁŠENÍ ZÁKAZNICKÁ PODPORA GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Použitím našich stránek jednoznačně potvrzujete, že jste buď „přečetli Smluvní podmínky“, nebo jste „nečetli Smluvní podmínky“, jak je uvedeno níže, ale přijali jste zde definované protokoly. Tímto způsobem věříme, že MY („Official Watch Shop“) „společnost“ jedná zákonným způsobem.

Pokud byste se rozhodli „nepřijmout“ výše uvedené skutečnosti, žádáme vás, abyste na těchto stránkách nepokračovali, protože nemůžeme riskovat bezpečnost našich stávajících členů a bezpečnost naší společnosti. Pokud budete pokračovat, jste vázáni počátečním odstavcem.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení rozměrů, materiálu, charakteristiky a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Nabídku na uzavření kupní smlouvy učiní kupující prostřednictvím internetového portálu provozovaného prodejcem a to tak, že zašle elektronickou objednávku, do níž kupující vyplní údaje, zejména
  *informace nezbytné k charakterizaci své osoby,
  *způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží včetně balného,
  *informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace oferty kupujícího.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů, přičemž který z nich zvolí v rámci odeslání elektronické objednávky
  • při převzetí zboží, tj. dobírkou, v hotovosti na místě určeném kupujícím v rámci přepravy
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti PPF a.s. číslo účtu 6052040001/6000 (dále jen „účet prodávajícího“)
  • přes webové rozhraní poskytovatele platebních služeb tj. Platební brány PayPal, Sofort, Stripe, Splitit, ComGate a dalších uvedených na webovém portálu.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej přímo s objednanou věcí nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20 d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 3. Je-li některé z ustanoveních těchto obchodních podmínek v rozporu s Kodexem GOS, který se prodejce zavazuje dodržovat nebo s platnými a účinnými právními předpisy ČR, použijí se ustanovení Kodexu GOS a právních předpisů ČR.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.2.2017

 

ČÁST I
DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato stránka (společně s dokumenty uvedenými v ní) vám sděluje smluvní podmínky, za které prodáváme produkty uvedené na našich webových stránkách www.officialwatchshop.cz (naše stránky). Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky před objednáním produktů z našich stránek.

Měli byste si vytisknout kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

Použití této webové stránky znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů bez ohledu na to, zda se u nás rozhodnete zaregistrovat. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nepoužívejte tyto webové stránky.

INFORMCW O NÁS
Naše stránky byly provozovány a nebo licencovány jako OFICIAL WATCH SHOP s.r.o., U Elektry 2b, Hloubětín, Praha 9, PSČ 198 00, IČ: 024 95 465, DIČ: CZ02495465 („My“ nebo „My“ nebo „Naše“).

PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY
Přístup k našim stránkám je dočasně povolen a vyhrazujeme si právo odvolat nebo změnit služby, které poskytujeme na našich stránkách (dále jen „Služby“) bez upozornění (viz níže). Nebudeme zodpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu naše stránky nebudou k dispozici kdykoliv nebo za nějakou dobu.

Čas od času můžeme omezit přístup k některým stránkám našich webů nebo k našemu celému webu uživatelům, kteří se zaregistrovali. Pokud jste jako součást našich bezpečnostních postupů zvolili uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakoukoli jinou informaci, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesmíte je odtajňovat žádné třetí straně. Máme právo zakazovat libovolný uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať už jste si jej vybrali nebo jste vám byl přidělen, kdykoli podle našeho názoru jste nesplnili některá z ustanovení těchto VŠEOBECHNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

Při používání našich stránek musíte dodržovat ustanovení našich zásad přijatelného použití (viz část II níže) a naše zásady ochrany osobních údajů.

Jste zodpovědní za provedení všech opatření, která jsou nezbytná k tomu, abyste měli přístup k našim stránkám. Jste také zodpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují k našim stránkám prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomi těchto smluvních podmínek a že jsou s nimi v souladu.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNÍCTVÍ
Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v publikovaných materiálech včetně veškerého textu, grafiky, fotografií, zvuku, videa, log, uměleckých děl, dat, počítačového kódu a dalších materiálů obsažených nebo zobrazených na našich stránkách („Obsah“), stejně jako vzhled a vzhled stránek a jejich uspořádání a organizaci obsahu na těchto stránkách. Vaše užívání našich stránek vám neumožňuje vlastnit žádný obsah na našich stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

V souladu s těmito Podmínkami můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy libovolné stránky z našich stránek pro váš osobní odkaz a můžete upoutat pozornost ostatních v rámci vaší organizace na materiály zveřejněné na našich stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papír nebo digitální kopie libovolného obsahu, který jste tiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani libovolnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Naše pozice (a to jakéhokoli identifikovaného přispěvatele) jako autora materiálu na našich stránkách musí být vždy uznáván a kontrolován.

Nesmíte používat žádnou část obsahu a nebo materiálů na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali licenci.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete libovolnou část našeho webu v rozporu s těmito Podmínkami, vaše právo používat Náš web (y) okamžitě skončí a musíte podle našeho přání vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vyrobily.

DŮVĚRYHODNOST UVEŘEJNĚNÝCH INFORMACE
Komentáře a další materiály zveřejněné na našich webových stránkách nejsou určeny k tomu, aby obsahovaly rady ohledně důvěryhodnosti ostatních provozovatelů webu. Proto odmítáme veškerou odpovědnost a odpovědnost vyplývající z jakýchkoli závislostí na těchto materiálech jakýmkoliv návštěvníkem našich stránek nebo komukoli, kdo může být informován o jakémkoli obsahu.

PRAVIDLA ZMĚN A AKTUALIZACÍ
Naším cílem je aktualizovat naše stránky pravidelně a obsah kdykoli měnit. Pokud vznikne potřeba, můžeme pozastavit přístup na naše stránky nebo jej neomezeně ukončit. Veškeré materiály na našich stránkách mohou být v určitém okamžiku zastaralé a my nemáme povinnost tyto materiály aktualizovat.

NAŠE ODPOVĚDNOST
OBSAH ZOBRAZENÝ NA NAŠICH STRÁNKÁCH SE POSKYTUJE BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, PODMÍNEK NEBO ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH JEJICH PŘESNOSTI. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, MY, OSTATNÍ ČLENOVÉ NAŠÍ SKUPINY SPOLEČNOSTÍ, SESTERSKÝMI A TŘETÍMI OSOBAMI K NÁM PŘIPOJENÝCH TÍMTO VÝSLOVNĚ VYLUČUJEME:

VŠECHNY PODMÍNKY, ZÁRUKY a DALŠÍCH POSMÍNEK, LTERÉ BY JINAK MOHLY VYPLÝVAT ZE ZÁKONA, SPOLEČNÉHO PRÁVA NEBO PRÁVA SPRAVEDLNOSTI, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLI ZÁRUKY INFORMOVÁNÍ, DAT, SLUŽEB ZPRACOVÁNÍ DAT, PŘEDCHOZÍHO NEBO PŘERUŠENÉHO PŘÍSTUPU, JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, POUŽITÍ NEBO OBSAHU INFORMACÍ A JAKÝCHKOLI ZÁRUK NÁHRADY, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A MY SE TÍMTO ZŘÍKÁME VEŠKERÉ TAKOVÉ ZÁRUKY EXPRESS A PŘEDPOKLÁDANÉ.

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ VZNIKLÉ UŽIVATELI V SOUVISLOSTI S NAŠIMI STRÁNKAMI NEBO SE SOUVISEJÍCÍM POUŽÍVÁNÍM, NESCHOPNOST POUŽÍVAT NEBO NÁSLEDKY POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK, INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOJENÉ S NÁMI VČETNĚ VEŠKERÝCH MATERIÁLŮ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRO:

 • ZTRÁTA PŘÍJMŮ;
 • ZTRÁTA OBCHODU;
 • ZTRÁTY ZISKU NEBO ZAKÁZKY;
 • ZTRÁTY PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR;
 • ZTRÁTA DAT;
 • ZTRÁTA DOBRÉHO JMÉNA;
 • ZNEUŽÍTÍ MANAGEMENTU NEBO ČASU KANCELÁŘE;

A ZA JINÉ ZTRÁTY, NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VZNIKNOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A ZDA BYLY USKUTEČNĚNY DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI), SELHÁNÍM VE SMLOUVĚ NEBO JINAK, AŤ PŘEDCHOZÍ, POKUD JE PŘEDCHOZÍM, JAKÉKOLI PODMÍNKY NEZAKAZUJÍ ZTRÁTU NEBO ZTRÁTU OSOBNÍCH ZISKŮ NEBO JINÝMI NÁROKY ZA PŘÍMÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, KTERÉ NEJSOU VYLOUČENY KATEGORIÍ UVEDENOU VÝŠE.

NAŠE STRÁNKY, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ VŠECH SLUŽEB, OBSAHU, FUNKCÍ A MATERIÁLŮ, JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU NEMÁME ZÁRUKU, ŽE NAŠE STRÁNKA NEBO SLUŽBY, OBSAH, FUNKCE NEBO MATERIÁLY NEOBSAHUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ VADY- ČASOVÉ, BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYBY, NEBO ŽE VADY BUDE OPRAVENY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE STRÁNKA SPLŇUJE POŽADAVKY UŽIVATELŮ. NEZARUČUJEME, ŽE HLEDANÉ VÝSLEDKY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ VÁMI OD STRÁNKY ANEBO PROSTŘEDNICTVÍM PROSTORU NEDÁVAJÍCÍHO ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÉ NENÍ VÝSLOVNĚ URČENO. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO VIRUS, KTERÉ MŮŽE INFIKOVAT, VAŠE POČÍTAČOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÝ MAJETEK V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K POUŽITÍ NEBO PŘEČTĚNÍ NA WEBU NEBO VAŠEHO DOWNLOADU JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO JINÉHO MATERIÁLU Z NAŠÍ STRÁNKY. POKUD JSTE NESPOKOJENI S NAŠIMI STRÁNKAMI, MÁTE PRÁVO UKONČIT POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK.

BEZ OMEZENÍ UVEDENÝCH V TĚCHTO ČÁSTECH A S VÝJIMKOU JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODUKTU, KTEROU NABÍZÍME MY, NEBO JINAK SPECIFIKOVÁNO V KUPNÉ SMLOUVĚ, KTERÁ JE UZAVŘENÁ MEZI VÁMI A NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ SE ZŘÍKÁME VŠECH VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽBY OBJEDNÁVÁNÉ NEBO POSKYTOVANÉ NA TÉTO STRÁNCE. VEŠKERÉ MOŽNÉ ZÁRUKY JSOU UVEDENY V POPISU PRODUKTU NEBO SLUŽEBY, NEBO V ČÁSTI FAQ- ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A JINAK NA STRÁNCE NEBO V SOUVISLOSTI S NÁMI NEBO NAŠI ZÁSTUPCEM. JAKÉKOLIV PRODUKTY A SLUŽBY OBJEDNÁVANÉ NEBO POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTOVATELE NA WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ S VÝJIMKOU POKUD NEJSOU VÝSLOVNĚ JINÉ

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMÁ VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ANEBO NAŠICH SPOLEČNOSTÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ANEBO NAŠICH SPOLEČNOSTÍ (V RÁMCI SMLOUVY NEBO ZÁKONA, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VYPLÝVAJÍCÍCH Z TĚCHTO PODMÍNEK ANEBO VAŠE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK NEBO JAKÝKOLIV PRODUKTU OBJEDNÁVÁNÝ VE SVÉ STRÁNCE PŘESUNUJE NEJVYŠŠÍ ČÁST, JAKÉKOLIV, VÁM VYPLATELEM PRO VÁŠ POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK NEBO NÁKUP PRODUKTŮ VZTAHUJÍCÍ NA NAŠICH STRÁNKÁCH.

Výše uvedené již neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naše odpovědnost za podvodné zkreslení nebo zkreslení základních věcí, ani jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.
Pokud se na našich stránkách objeví chyba v popisu produktu nebo ceně, vyhrazujeme si právo opravit a odmítnout nebo zrušit objednávky, kde jsou uvedeny položky za nesprávnou cenu. Příkazy umístěné prostřednictvím webových stránek nebudou považovány za přijaté, dokud objednávku nedodáme.

INFORMACE O VÁS A VAŠE NÁVĚTĚVY NAŠICH STRÁNEK
Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich webů souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že veškerá data, která jste poskytli, jsou přesná.

ZAKÁZANÉ TRANSAKCE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH STRÁNEK
Produkty, které zpřístupňujeme na našich webových stránkách, jsou určeny pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Výrobky můžete objednat pouze v případě, že je vám 18 let anebo více. Některé produkty, které zakoupíte na našich stránkách, mohou podléhat dodatečným podmínkám, které vám byly předloženy v době nákupu.

NAHRÁVÁNÍ MATERIÁLU NA NAŠE STRÁNKY
Kdykoli využijete funkci, která vám umožní nahrát obsah nebo jiný materiál na naše stránky nebo kontaktovat s ostatními uživateli našich stránek, a to i pomocí blogů, chatovacích míst, vývěsek nebo další veřejné fóra, musíte dodržovat tyto smluvní podmínky a standardy obsahu stanovené v našich zásadách pro přijatelná použití (viz část II níže). Zastupujete a zaručujete to;

 1. máte všechna práva, pravomocE a pravomoc nezbytnOU k udělení práv udělených v tomto dokumentu jakémukoli obsahu, který předkládáte,
 2. vlastníte nebo jinak vlastníte všechna nezbytná práva s ohledem na veškerý obsah nahraný na našich stránkách,
 3. žádný obsah nezpůsobí porušení, neoprávněnost nebo jinak porušení duševního vlastnictví nebo vlastnického práva jakékoli třetí strany a není protizákonný, podvodný, vyhrožující, zneužívající, urážlivý, hanlivý, obscénní nebo jinak nevhodný.

Jakýkoli obsah, který nahrajete na naše stránky, bude považován za nedůvěrný a nevlastní, a my máme právo používat jakýkoli jiný účel, kopírovat, distribuovat a zpřístupňovat třetím stranám jakýkoli takový obsah. Máme také právo poskytnout vaši totožnost třetí osobě, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste zveřejnili nebo nahrál (a) na naše stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.

Veškerý obsah, ať již zveřejněný nebo soukromě přenášený, nese výhradní odpovědnost osoby, která takový obsah vložila. Nesmíme monitorovat ani kontrolovat Obsah zveřejněný prostřednictvím Služeb a nemůžeme převzít zodpovědnost za tento obsah. Jakékoli použití nebo spoléhání na jakýkoli obsah nebo materiály zveřejněné prostřednictvím Služeb nebo získané prostřednictvím Služeb je na vaše vlastní riziko.

Nesouhlasíme, nepodporujeme, nereprezentujeme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost ani spolehlivost jakéhokoli obsahu nebo jiného materiálu zveřejněného na našich stránkách nebo potvrzujeme názory vyjádřené na našich stránkách. Rozumíte tomu, že při přístupu na stránky našeho webu můžete být vystaveni obsahu, který by mohl být urážlivý, škodlivý, nepřesný nebo jinak nevhodný, nebo v některých případech příspěvky, které byly označeny nesprávně nebo jinak podvodné. Za žádných okolností nebudeme zodpovědni nebo zodpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za Obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů, které jste zveřejnili vy nebo jakýkoli jiný uživatel našich stránek, včetně, ale bez omezení, jakékoliv chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku použití jakéhokoli obsahu nebo jiných materiálů zveřejněných, zaslaných e-mailem, přenášených nebo jinak zpřístupněných na našich stránkách nebo vysílání jinde.

Máme právo odstranit jakýkoli obsah nebo příspěvek, které vytvoříte na našich stránkách, pokud podle našeho názoru tento materiál neodpovídá standardům obsahu stanoveným v našich zásadách pro přijatelná použití (viz část II níže).

VIRUSY, HACKING A JINÉ PŘESTUPKY
Nesmíte zneužívat naše webové stránky vědomě zavádějíc viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný obsah, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databáze připojené k našim stránkám. Nesmíte napadnout naše weby prostřednictvím útoku typu odmítnutí služby nebo útoku distribuovaného odmítnutí služby.

NEMĚLI BYSTE:

 1. zapojit se do spideringu, „screen scrapimg“, „database scraping“, ukládání e-mailových adres,e-mailových adres, bezdrátových adres nebo jiných kontaktních nebo osobních informací nebo jakýchkoli jiných automatických způsobů přístupu, přihlášení nebo registrace na našich stránkách nebo webových stránkách za jakékoli služby nebo funkce nabízené na našich stránkách nebo prostřednictvím našich stránek, nebo získávání seznamů uživatelů nebo získávání nebo zpřístupnění jiných informací nebo funkcí na, z našich stránek nebo prostřednictvím našich stránek nebo služeb nabízených na našich stránkách nebo prostřednictvím našich stránek, , včetně, bez omezení, veškerých informací, které se nacházejí na jakémkoli serveru nebo databázi připojené k našim stránkám nebo službám nabízeným na našich stránkách;in spidering,
 2. získávat nebo pokusit se o získání neoprávněného přístupu k počítačovým systémům, materiálům, informacím nebo službám, které jsou k dispozici na našich stránkách nebo prostřednictvím našeho webu prostřednictvím jakýchkoli prostředků;
 3. nevyužívat naše stránky nebo služby zpřístupněné na našich stránkách nebo prostřednictvím našich webových stránek jakýmkoli způsobem s úmyslem přerušit, poškodit, zakázat, překrýt nebo poškodit naše stránky nebo takové služby, včetně, bez omezení, posílání masových nevyžádaných zpráv nebo „zaplavených“ serverů s požadavky;
 4. používat naše stránky nebo služby, tak aby jste porušovali naše nebo jakákoli jiná duševní vlastnictví třetích stran, duševní vlastnictví nebo jiná majetková nebo zákonná práva;
 5. používat naše stránky a služby v souladzu s platnými zákony. Dále souhlasíte s tím, že se nesmíte pokusit (nebo podpořit nebo podporovat pokus někoho jiného) obcházet, zpomalit, dešifrovat nebo jinak měnit nebo zasahovat do našich stránek nebo obsahu nebo k jejich neoprávněnému použití. Souhlasíte s tím, že nebudete využívat naše stránky v žádným způsobem, který by mohl poškodit, zablokovat, překrývat nebo poškozovat naše stránky nebo zasahovat do užívání a užívání našich webových stránek jinou stranou. Nesmíte získat ani se pokusit o získání materiálů nebo informací prostřednictvím jakýchkoli prostředků, které nejsou úmyslně zpřístupněny veřejnosti nebo poskytovány prostřednictvím našich stránek. V případě takového porušení bude vaše právo používat naše weby okamžitě. Nezodpovíme za ztráty nebo škody způsobené útokem typu „denial-of-service“, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může v důsledku vašeho užívání webu nebo poškození vašeho počítačového vybavení, počítačových programů, dat nebo jiného vlastnického materiálu stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na něm nebo na jakýchkoli webových stránkách s ním spojených.

 

ODKAZOVÁNÍ NA NAČE STRÁNKY
Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nevyužívá, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružování, schválení nebo potvrzení z naší strany, kde neexistuje.

Naše stránky nesmějí být zarámovány na žádných jiných stránkách, ani nemusíte vytvářet odkaz na žádnou část našeho webu (stránek) jiného, než je domovská stránka. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez předchozího upozornění. Webové stránky, ze kterých odkazujete, musí ve všech ohledech vyhovovat standardům obsahu stanoveným v našich Pravidlech pro přijatelná použití (viz část II níže).

Pokud si přejete využívat materiál na našich webových stránkách jiným způsobem, než výše uvedeném, prosíme o zaslání žádosti prostřednictvím níže uvedeného e-mailového formuláře.

LINKY Z NAŠICH STRÁNEK
Tam kde naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše informace. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně nebo za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich použitíhere.

ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že budeme chránit, odškodňovat a držet nás, naše pobočky a jejich příslušné ředitele, zaměstnance a agenty, tak aby nebyli obviněni z veškerých nároků, závazků, nákladů a výdajů, včetně přiměřených poplatků za advokáta, které by vznikly jakýmkoli způsobem;
1. vaše použití našich stránek a servisu,
2. vaše umístění nebo přenos jakéhokoli obsahu nebo jiných materiálů prostřednictvím našich stránek,
3. vaše porušení nebo porušení zákona nebo těchto Podmínek. Vyhrazujeme si právo převzít náklady na vlastní výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, která jinak podléhá vašemu odškodnění, a v takovém případě souhlasíte s tím, že spolupracujeme s naší obhajobou takového nároku.

JURISDIKCE A PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY
Tato smlouva se řídí státními zákony České republiky, bez ohledu na ustanovení jejích kolizních norem. Souhlasíte s tím, že jakýkoli důvod, který by mohl vzniknout na základě této smlouvy, bude podán příslušnému soudu v České republice a souhlasíte s tím, že podstupujete osobní a výlučnou příslušnost soudů umístěných v České republice.

PODMÍNKY VRÁCENÍ PRODUKTU
Přečtěte si prosím podmínky vrácení produktu na našich webových stránkách.

PODMÍNKY DORUČENÍ
Přečtěte si prosím podmínky doručení na našich webových stránkách.

ZVEŘEJNĚNÍ
Pokud to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jinak v dobré víře, můžeme zveřejnit vaše osobní údaje. Kromě toho můžeme osobní údaje zveřejnit v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

RŮZNÁ USTANOVENÍ
Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud je některé z ustanovení těchto Podmínek shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, strany se shodují na tom, že soud by se měl snažit vykonat záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení, a další ustanovení těchto Podmínek a podmínky zůstávají v plné síle a účinnosti.

 

ČÁST II
PRAVIDLA PŘIJATELNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Tato pravidla přijatelného použití stanoví podmínky mezi vámi a námi, na základě kterých můžete přistupovat k našim webům, ať již jako hosté nebo registrovaní uživatelé.

Tato pravidla přijatelného použití se vztahují na všechny uživatele a návštěvníky našeho webu.

Vaše užívání našich webových stránek znamená, že souhlasíte s dodržováním všech zásad uvedených v těchto zásadách přijatelných pravidel, které doplňují naše smluvní podmínky uvedené v části I výše.

ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ
Můžete používat naše stránky pouze pro zákonné účely. Nemůžete používat naše stránky:

 1. jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní právní předpisy.
 2. jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek.
 3. za účelem poškození nebo pokusu o ublížení nezletilým jakýmkoli způsobem.
 4. odesílat, vědomě přijímat, odesílat, stahovat, používat nebo opakovaně používat jakýkoli materiál, který neodpovídá normám našeho obsahu.
 5. zasílat nebo zajišťovat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních či propagačních materiálů nebo jakékoli jiné podobné žádosti (spam).
 6. vědomě odesílat data, odesílat nebo nahrát jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časové bomby, klávesové zkratky, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobný počítačový kód určený pro nepříznivý vliv na provoz jakéhokoli počítačového softwaru nebo Hardware.

 

Taktéž souhlasíte s:

 1. nereprodukovat, duplikovat, kopírovat ani prodávat žádnou část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich Smluvních podmínek stanovených v části I. výše.
 2. S přístupem bez oprávnění, narušení, poškození nebo narušení:
  2.1. jakoukoli část našeho webu (stránek);
  2.2. jakékoli zařízení nebo síť, na které jsou naše stránky uloženy;
  2.3. veškerý software používaný při poskytování našich stránek; nebo
  2.4. jakékoli zařízení nebo síť nebo software, který vlastní nebo používá jakákoli třetí strana.

 

INTERAKTIVNÍ SLUŽBY
Můžeme z času na čas poskytovat interaktivní služby na našich stránkách, včetně, ale bez omezení:

 1. Chat rooms.
 2. Nástěnky.
 3. Funkční obsah generovaný uživatelem.

Pokud poskytujeme jakoukoli interaktivní službu, poskytneme vám jasné informace o druhu nabízené služby, pokud je moderována a jaká forma moderování se používá (včetně toho, zda je to lidské nebo technické), pokud existují.

Rozhodneme se, zda je vhodné s ohledem na příslušná rizika použít zmírnění příslušné služby (včetně toho, jaký druh moderování použít). Nicméně nemáme žádnou povinnost dohlížet, monitorovat nebo umírňovat jakékoli interaktivní služby poskytované na našich stránkách a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z používání jakékoli interaktivní služby uživatele v rozporu s Naše standardy obsahu, ať už je služba moderována nebo ne. Vaše využití těchto interaktivních služeb je na vlastní nebezpečí.

Použití jakékoli interaktivní služby mladistvým podléhá souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Doporučujeme rodičům, kteří dovolují dětem, aby používali interaktivní službu, že je důležité, aby s dětmi komunikovali o své online bezpečnosti, neboť moderování není spolehlivé. Maloleté osoby, které používají libovolnou interaktivní službu, by si měly být vědomy možných rizik, která pro ně jsou.

Pokud uděláme zprostředkování interaktivní služby, zpravidla vám poskytneme způsob, jak kontaktovat moderátora, pokud vzniknou obavy nebo potíže.

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany soukromí ohledně dalších požadavků, omezení a odmítnutí odpovědnosti ohledně našich interaktivních služeb.

STANDARDY OBSAHU
Tyto normy týkající se obsahu se vztahují na jakýkoli materiál, kterým přispíváte k našim stránkám (příspěvkům), a všem interaktivním službám s nimi spojeným.

Musíte dodržovat ducha následujících norem a I písma. Normy se vztahují na každou část jakéhokoli příspěvku, jakož i na jeho celek.

Příspěvky musí:

 1. Být přesné a uvádět skutečnosti.
 2. Být zdrženlivý při vyjadřování osobních názorů.
 3. Dodržujte platné zákony v České republice a v jakékoli zemi, ze které jsou vysílány.

Příspěvky nesmí:

 1. Obsahovat jakýkoli materiál, který hanobí jakékoli osoby.
 2. Obsahovat jakýkoli materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující.
 3. Propagujte sexuálně explicitní materiál.
 4. Podporovat násilí.
 5. Podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.
 6. Porušovat jakékoli autorské právo, právo na databázi nebo obchodní značku jiné osoby.
 7. Být pravděpodobné, že by klamaly jakoukoli osobu.
 8. Porušovat jakoukoli zákonnou povinností vůči třetí straně, jako je smluvní povinnost nebo povinnost důvěry.
 9. Podporovat jakoukoli nezákonnou činnost.
 10. Ohrožovat, zneužívat nebo útočit na soukromí jiného člověka nebo způsobovat obtěžování, nepříjemnost nebo zbytečnou úzkost.
 11. Obtěžovat, rozrušovat, rozptylovat, děsit nebo obtěžu a rozčilovat jakoukoli jinou osobu.
 12. Být být použity na vydávání se za jakoukoli osobu nebo na zkreslení vaší totožnosti nebo vztahu k nějaké osobě.
 13. Dělat dojem, že pocházejí od nás, pokud tomu tak není.
 14. Propagovat, podporovat nebo napomáhat jakémukoli protiprávnímu jednání, jako je (například příklad porušení autorských práv nebo zneužití počítače).

 

POZASTAVENÍ A UKONČENÍ
Na základě našeho uvážení určíme, zda došlo k porušení těchto zásad přijatelného použití prostřednictvím používání našich webových stránek. Pokud došlo k porušení těchto zásad, můžeme podniknout takové kroky, které považujeme za vhodné. Nedodržení těchto zásad přijatelného užívání představuje závažné porušení Smluvních podmínek (viz část I. výše), na jejichž základě máte oprávnění používat Náš web (y) a může mít za následek, že podnikneme všechny nebo některé z následujících akcí:

 1. Okamžité, dočasné nebo trvalé odstoupení od vašeho práva používat naše stránky.
 2. Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakýchkoli příspěvků nebo materiálů, které jste nahráli na naše stránky.
 3. Odeslat varování.
 4. Soudní řízení proti vám, za úhradu všech nákladů na základě odškodnění (včetně, avšak bez omezení, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení.
 5. Další právní kroky proti vám.
 6. Zveřejnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, jak se domníváme, že je to nezbytné.

Vylučujeme odpovědnost za opatření přijatá v reakci na porušení těchto zásad přijatelného použití. Odpovědi popsané v těchto zásadách nejsou omezené a můžeme podniknout jakákoli další opatření, která rozumně považujeme za vhodná.

ZMĚNY PŘIJATÉ PODMÍNEK POUŽITÍ
Tyto podmínky přijatelného používání můžeme kdykoli změnit, změnou této stránky a tato změna (i) bude účinná po odeslání na naše webové stránky. Očekáváme, že budete naše stránky čas od času kontrolovat, abyste zjistili jakékoliv změny.

Je naší pýchou a radostí připravovat objednávky k expedici. Uvnitř České republiky jsou objednávky dodávány do 24 hodin. Jak jsme se oficiálním prodejci značek, které prodáváme, řídíme se podle omezení značek prodeje v některých mezinárodních destinací. Takže pokud si nemůžete zadat objednávku na daném produktu, je to proto, že je omezen prodej ve vaší zemi.

24H RYCHLÁ DOPRAVA

Pokud se vám nakoupené zboží nelíbí, pak není problém, odeslat je jednoduše zpět k nám, stejně jak jste jej obdrželi a nechat si zboží vyměnit, nebo si nechat vrátit peníze. Své sliby držíme, ve více než 98% se s Vámi vyrovnáme ještě tentýž pracovní den, co od Vás zboží obdržíme. Vynakládáme maximální úsilí k získání co nejvíce informací o každém produktu, souběžně poskytujeme vizuální zobrazení, v tak dobré kvalitě, abyste si výrobek dokázali co nejblíže prohlédnout.

BEZPLATNÉ VRÁCENÍ DO 30 DNŮ

100% OFICIÁLNÍ ZNAČKY

OFFICIAL WATCH SHOP Vám garantuje 100% kvalitu a autenticitu všech nabízených značek. Celý náš sortiment je dodáván přímo od obchodních ZNAČEK

To znamená, že svou objednávku obdržíte s veškerou autentickou dokumentací, obalem a především zárukou.

Jsme držiteli OFICIÁLNÍHO ÚČTU se značkami, které prodáváme, proto máme něco, s čím mnoho e-shopů nedisponuje.

SSL BEZPEČNÉ ODHLÁŠENÍ

Máme vysoce zabezpečený systém, díky kterému jsou Vaše informace chráněny pomocí Firewalls. Přísné omezení softwaru a brány Firewalls zajišťují, že veškerá Vaše data zůstanou v bezpečí. Náš systém kontroluje webovou stránku každých 60 sekund, aby se ujistil, že všechny bezpečnostní prvky jsou neporušené a nehrozí žádné kybernetické útoky. Šifrujeme náš web, abychom zajistili jeho ochranu. Certifikace SSL je zde pro ochranu vašich dat a bezpečný online nákup.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA PRODEJE

Každý zákazník očekává vynikající služby. Proto pro Vás máme skvělý zákaznický servis, abychom Vám zajistili všechna Vaše přání, dotazy a služby. Každý zaměstnanec společnosti OWS se zavázal k těmto sedmi zásadám. Zde je to, co od nás můžete očekávat:

1. Pomůžeme Vám vybrat produkty přímo pro Vás

2. Trpělivě najdeme řešení vašeho požadavku a ceny produktu

3. Ke každému produktu zašleme dokumenty o pravosti a ujistíme se, že víte co od nás kupujete

4. Uděláme vše pro Vaši spokojenost hned při prvním nákupu

5. Odpovíme Vám vždy co nejrychleji, během jednoho pracovního dne

7. Pokud nemůžeme vyřešit Váš dotaz při prvním hovoru nebo e-mailu, budeme se snažit vše vyřešit co nejdříve a o všem Vás průběžně budeme informovat.

6. O Vaši objednávce Vás budeme pečlivě informovat, jsme tu pro Vás neustále

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

Chceme se ujistit, že jste spokojeni s vaším nákupem než utratíte své peníze, proto nabízíme službu PLATBA NA DOBÍRKU. Při nespokojenosti z jakéhokoli důvodu nás kontaktujte, bezplatně produkt můžete vrátit a my Vám s tím pomůžeme. Vaše 100% sokojenost je pro nás prioritou!